برخی پروژه های مسکونی اجرا شده

پروژه مسکونی نیاوران

آدرس: تهران – نیاوران
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۳
معمار:
مهندس عضدی فر
مساحت پروژه: ۱۸۰ متر مربع

پنجره خانه 

آدرس: مشهد
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
معمار: مهندس افشین خسرویان
مساحت پروژه: ۱۱۰ متر مربع

پروژه مسکونی دربند

آدرس: تهران
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
معمار: مهندس هومن بالازاده
مساحت پروژه: ۱۴۰ متر مربع

پروژه شاد آباد

آدرس: تهران
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
طراح پروژه: دفتر معماری فرحو
مساحت پروژه: ۹۰ متر مربع

ویلای شعبانی

آدرس: کرج
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
نوع پروژه: تجاری
مساحت پروژه: ۱۶۰۰ متر مربع

ساختمان مسکونی آوا

آدرس: قم
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
منوع پروژه: مسکونی
مساحت پروژه:
۱۴۰ متر مربع

ساختمان مسکونی مجتهدی

آدرس: تهران
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۵
منوع پروژه: مسکونی
مساحت پروژه:
۳۲۰ متر مربع

پروژه مسکونی ازگل

آدرس: تهران
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
معمار: هومن بالازاده
مساحت پروژه: ۱۷۰ متر مربع

پروژه مسکونی قریشی

آدرس: قم
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۶
معمار: مهندس حاجی پور
مساحت پروژه: ۱۲۰ متر مربع

پروژه مسکونی دانیال

آدرس: قم
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۹
نوع پروژه: مسکونی
مساحت پروژه: ۱۷۰ متر مربع

مجتمع مسکونی اوپال

آدرس: قم
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۴
معمار: مهندس نبوی
مساحت پروژه: ۸۰ متر مربع

ساختمان مسکونی رزاقی

آدرس: قم
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۱
نوع پروژه: مسکونی
مساحت پروژه: ۱۶۰ متر مربع

پروژه مسکونی نغمه

آدرس: قم
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۹
معمار: مهندس معلمی
مساحت پروژه: ۱۳۰ متر مربع

پروژه مسکونی کامرانیه

آدرس: تهران
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۹
معمار: مهندس سلیمی
مساحت پروژه: ۳۰۰ متر مربع

ساختمان مسکونی کرمان

آدرس: کرمان
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۶
نوع پروژه: مسکونی
مساحت پروژه: ۳۵۰ متر مربع

مسکونی مینا رزیدنس کیش

آدرس: جزیره کیش
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۹
نوع پروژه: مسکونی
مساحت پروژه: ۶۰۰ متر مربع

پروژه ویلایی

پروژه آموزشی

پروژه تجاری

همه پروژه ها