برخی پروژه های آموزشی

مدرسه آموزش عالی ولیعصر

آدرس: قم
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۴
معمار: مهندس نبوی
مساحت پروژه: ۱۲۰۰ متر مربع

مدرسه مفید

آدرس: قم
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۱
طراح: مهندس معلمی
مساحت پروژه: ۳۷۰ متر مربع