برخی پروژه های آموزشی

مدرسه مفید

آدرس: قم
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۱
طراح: مهندس معلمی
مساحت پروژه: ۳۷۰ متر مربع

مدرسه آموزش عالی ولیعصر

آدرس: قم
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۴
معمار: مهندس نبوی
مساحت پروژه: ۱۲۰۰ متر مربع

پروژه مسکونی

پروژه ویلایی

پروژه تجاری

همه پروژه ها