روف گاردن مدرسه هدایت قم(مفید)

نام پروژه: مدرسه هدایت قم
طراح: مهندس معلمی
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۱
نوع پروژه: آموزشی
مساحت فضای سبز پروژه: ۳۷۰ متر مربع

اجرای روف گاردن توسط شرکت اسپینگر
نوع قرار داد : مشاوره،تامین و اجرای روف گاردن و فضای سبز

مدرسه مفید- مدرسه هدایت- روف گاردن - اسپینگر
مدرسه مفید- مدرسه هدایت- روف گاردن - اسپینگر
مدرسه مفید- مدرسه هدایت- روف گاردن - اسپینگر
مدرسه مفید- مدرسه هدایت- روف گاردن - اسپینگر
مدرسه مفید- مدرسه هدایت- روف گاردن - اسپینگر
مدرسه مفید- مدرسه هدایت- روف گاردن - اسپینگر
مدرسه مفید- مدرسه هدایت- روف گاردن - اسپینگر
مدرسه مفید- مدرسه هدایت- روف گاردن - اسپینگر
مدرسه مفید- مدرسه هدایت- روف گاردن - اسپینگر
مدرسه مفید- مدرسه هدایت- روف گاردن - اسپینگر
مدرسه مفید- مدرسه هدایت- روف گاردن - اسپینگر
مدرسه مفید- مدرسه هدایت- روف گاردن - اسپینگر