برخی پروژه های ویلایی اجرا شده

ویلای بوستان

آدرس: تهران – لواسان
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۹
معمار: دکتر علیرضا تغابنی
مساحت پروژه: ۱۹۰ متر مربع

ویلای دکتر خدیوی

آدرس: مشهد
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
معمار: مهندس افشین خسرویان
مساحت پروژه: ۱۱۰ متر مربع

پروژه شاد آباد

آدرس: تهران
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
طراح پروژه: دفتر معماری فرحو
مساحت پروژه: ۹۰ متر مربع

ویلای شعبانی

آدرس: کرج
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
نوع پروژه: تجاری
مساحت پروژه: ۱۶۰۰ متر مربع

ویلای حسنوند 

آدرس: لرستان
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۸
نوع پروژه: مسکونی
مساحت پروژه: ۳۰ متر مربع

ویلای خسرویان

آدرس: مشهد
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۸
معمار: مهندس خسرویان
مساحت پروژه: ۱۹۰ متر مربع