برخی پروژه های ویلایی اجرا شده

ویلای بوستان

آدرس: تهران – لواسان
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۹
معمار: دکتر علیرضا تغابنی
مساحت پروژه: ۱۹۰ متر مربع

پنجره خانه(ویلای دکتر خدیوی) 

آدرس: مشهد
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
معمار: مهندس افشین خسرویان
مساحت پروژه: ۱۱۰ متر مربع

ویلای شعبانی

آدرس: کرج
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
نوع پروژه: تجاری
مساحت پروژه: ۱۶۰۰ متر مربع

ویلای مایان

آدرس: مشهد
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۸
معمار: مهندس خسرویان
مساحت پروژه: ۱۹۰ متر مربع

پروژه مسکونی

پروژه آموزشی

پروژه تجاری

همه پروژه ها