روف گاردن و فضای سبز ویلای مایان

نام پروژه: ویلای مایان
آدرس: مشهد
معمار: مهندس خسرویان
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۸
نوع پروژه: مسکونی
مساحت پروژه فضای سبز: ۱۹۰ متر مربع

اجرای روف گاردن توسط شرکت اسپینگر
نوع قرار داد : مشاوره،تامین و اجرای روف گاردن و فضای سبز

روف گاردن و فضای سبز ویلای مایان- اسپینگر-محوطه
روف گاردن و فضای سبز ویلای مایان- اسپینگر-حیاط
روف گاردن و فضای سبز ویلای مایان- اسپینگر-داخلی
روف گاردن و فضای سبز ویلای مایان- اسپینگر-داخلی
روف گاردن و فضای سبز ویلای مایان- اسپینگر-داخلی
روف گاردن و فضای سبز ویلای مایان- اسپینگر-داخلی